Facebook
ОУ Христо Ботев
Основно училище в с. Глогово

Документи

 Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" може да да видите - ТУК

Заповед №420/12.06.2019г.за избран заявител по Схема"Училищен плод" и Схема"Училищно мляко" за учебните 2019/2020 , 2020/2021 и 2021/2022 години може да видите - ТУК

 

 

Прикачени документи

Отчет първо тримесечие на 2024 година
Бюджет 2024 година
График класни и контролни работи на втори срок за учебната 2023/2024година
График за провеждане на контролни и класни работи за 1 срок на учебната 2023-2024 година
Годишен план за дейността на училището 2023-2024 година
График за консултиране на ученици , родители и водене на училищна документация 2023 -2024 година документация през втори срок на учебната 2022-2023 година
График за допълнителни консултации по учебни предмети 2023-2024 година
Правилник за дейността на училището 2023-2024 година
Свободни места по паралелки по утвърдения план прием
Седмично разписание за 1 срок на учебната 2023-2024 година
Стратегия за развитие на Основно училище "Христо Ботев" 2023-2028 учебна година
Форми на обучение 2023-2024 учебна година
План програма действие 2023-2024 г. за безопасност на движение по пътищата
План за квалификационната дейност 2023-2024 година
Етичен кодекс 2023-2024 година
Училищен учебен план 1-7 клас за учебната 2023-2024 година
Правила за вътрешно подаване на сигнали в ОУ"Хр.Ботев"
Заповед план прием за учебната 2023-2024 година
Пран за квалификационната дейност на училището
График за контролни и класни работи на първи срок на учебната 2022-2023г.
План програма по БДП за учебната 2022-2023 година
График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация 2022-2023г.
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи
Училищен учебен план 1-7 клас 2022-2023 г.
Програма за превенция за ранното напускане на училище 2022-2023
Мерки за повишаване качеството на образованието