Facebook
ОУ Христо Ботев
Основно училище в с. Глогово

Документи

 Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" може да да видите - ТУК

Заповед №420/12.06.2019г.за избран заявител по Схема"Училищен плод" и Схема"Училищно мляко" за учебните 2019/2020 , 2020/2021 и 2021/2022 години може да видите - ТУК

 

 

Прикачени документи

График за контролни и класни работи на първи срок на учебната 2022-2023г.
План за квалификационната дейност на училището за учебната 2022/2023 година
План програма по БДП за учебната 2022-2023 година
Седмично разписание първи срок на учебната 2022-2023 година
Годишен план за учебната 2022-2023 учебна година
График за допълнителни консултации по учебни предмети 2022-2023г.
График за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация 2022-2023г.
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи
Форми на обучение в ОУ"Христо Ботев"
Правилник за дейността на училището 2022-2023г.
Училищен учебен план 1-7 клас 2022-2023 г.
Програма за превенция за ранното напускане на училище 2022-2023
Свободни места по паралелки по утвърдения план прием
Мерки за повишаване качеството на образованието
Етичен кодекс на училищната общност 2022-2023
Отчет първо тримесечие 2021/2022 година
Заповед план прием за учебната 2022-2023 година
Стратегия за развитие на ОУ"Христо Ботев" и План за изпълнението 2020-2024 година