Facebook
ОУ Христо Ботев
Основно училище в с. Глогово

Документи

 Обявление за набиране на предложения за доставка на продуктите по Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" може да да видите - ТУК

Заповед №420/12.06.2019г.за избран заявител по Схема"Училищен плод" и Схема"Училищно мляко" за учебните 2019/2020 , 2020/2021 и 2021/2022 години може да видите - ТУК

 

 

Прикачени документи

Отчет първо тримесечие 2021/2022 година
График за провеждане на класните работи за втори учебен срок на 2021-2022 година
Заповед план прием за учебната 2022-2023 година
Актуализиран Правилник за дейността на училището 2021-2022 година
Годишен план за учебната 2021/2022година
Форми на обучение в ОУ"Христо Ботев",с.Глогово
Мерки за повишаване на качеството на образованието в ОУ"Христо Ботев" през учебната 2021-2022 година
План за квалификационната дейност на ОУ"Христо Ботев" за учебната 2021-2022 година
Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на ученици от уязвими групи 2021-2022 година
Програма за превенция на ранното напускане на училище 2021-2022 година
Свободни места по паралелки по утвърдения училищен план-прием
Правилник за дейността на училището 2021-2022 година
Етичен кодекс на училищната общност 2021-2022 година
Стратегия за развитие на ОУ"Христо Ботев" и План за изпълнението 2020-2024 година
Училищен учебен план 1-7 2021-2022 година
План-програма за действие 2021 година БДП